loading

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van inker BV - B2C en B2B

1 Algemeen
Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is inker BV (RPR Gent afdeling Gent, KBO 0774.462.945), Sluis 2D2 bus 07, 9810 Eke, België, hierna te noemen “inker”.

Alle leveringen van inker aan de klant vinden plaats op basis van de onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen inker en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, als inker deze schriftelijk heeft aanvaard.

2 Koopovereenkomst
De op deze pagina vermelde aanbiedingen zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij inker te bestellen.

Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt inker de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert de bestelling op de uitvoerbaarheid ervan. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren over het feit dat de bestelling bij inker is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer inker het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat inker zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer inker verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer inker nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant al heeft betaald, wordt dit terugbetaald.

3 Levering/verzending
Het bestelde wordt in principe binnen 72u nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen, geleverd. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, als deze door inker uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

De levering wordt uitgevoerd door een door inker gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

4 Prijzen
Voor consumenten die bestellen vanuit de EU, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Monaco en Isle of Man, zijn de weergegeven prijzen de eindprijzen. Ze zijn inclusief wettelijke heffingen, met name btw. Doorslaggevend is het leveringsadres.

Voor consumenten die bestellen van buiten de EU (behalve consumenten uit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Monaco en Isle of Man) en vanuit gebieden in de EU-staten met bijzonderheden bij de behandeling van de btw, zijn de weergegeven prijzen nettoprijzen. Doorslaggevend is het leveringsadres. Als volgens de wettelijke bepalingen in het land van ontvangst btw moet worden betaald, moet deze bij ontvangst extra door de klant worden betaald. Bovendien kunnen voor degenen die buiten de EU bestellen kosten en heffingen ontstaan die de klant moet betalen.

Klanten moeten de verzendkosten betalen die afhankelijk kunnen zijn van de bestelwaarde en plaats waarheen moet worden geleverd.

5 Betaling
De betaling vindt plaats naar wens van de klant per debetkaart, kredietkaart, Mollie, Paypal of andere betaalwijzen. inker behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria, te beperken.

Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door inker, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om inker of de door inker met de afwikkeling belaste derden, de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

inker heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft inker het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van inker pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag in overeenstemming met de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

6 Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven eigendom van inker totdat alle openstaande vorderingen aan inker zijn voldaan. Als de klant een ondernemer is in de zin van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, blijft inker eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.

De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

7 Garantie
Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. inker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader en onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen (artikel 1649quinquies Belgisch Oud Burgerlijk Wetboek voor consumenten) gerechtigd om, naast schadevergoeding:
hetzij de kosteloze herstelling of vervanging van het goed te eisen;
hetzij een evenredige vermindering van de prijs te eisen;
hetzij de ontbinding van de overeenkomst te eisen.
Als in geval van gebreken producten worden teruggestuurd, zal inker ook de portokosten voor haar rekening nemen.

De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde dat deze, als de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen is nagekomen.

De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt voor consumenten 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Als de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar.
8 Beperking van de aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van inker is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. inker is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is inker onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van inker beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.

inker is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Voor zover de aansprakelijkheid van inker in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van inker.

9 Informatie over het herroepingsrecht van de consument
In toepassing van artikel VI.53, 3° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, kan de consument het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI.47 van hetzelfde Wetboek niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op alle door inker geleverde producten.

10 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
Bij de verzending van de bestelbevestiging aan de klant zal inker de bestelling controleren op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid ervan, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden.
Als inker een inbreuk vaststelt, of de verdenking van een inbreuk ontstaat, op de auteursrechten van derden, zal inker de bestelling weigeren en het al door de klant betaalde bedrag terugbetalen.

Evenwel, als de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van inker de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

De klant zal inker vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt inker alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

11 Afwijkingen van vorm en van technische aard
inker behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

12 Bescherming van gegevens
inker gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door inker gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door inker vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen over de persoonsgegevens die inker van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
Voor meer details, verwijst inker naar de op haar website beschikbare privacy policy.

13 Geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. inker is niet verplicht en verbindt zich niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

14 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – rechtskeuze
Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van inker in Eke.

Als de klant een ondernemer is in de zin van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon betreft, zijn de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Gent bevoegd. inker heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats of de zetel van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, als de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in België kan aanwijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats, zijn gewoonlijke verblijfplaats of zijn zetel naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats, zijn gewoonlijke verblijfplaats of zijn zetel ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.

De overeenkomst die is gesloten volgens de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het algemeen recht van België. De geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten. Als de klant consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.

In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.